Berita Ragam

12 Contoh Pidato Bahasa Sunda Singkat atau Biantara dalam Berbagai Tema. Lengkap!

9 menit

Masih banyak orang yang belum terlalu baik dalam menyusun teks pidato bahasa Sunda. Padahal pengetahuan penyusunan pidato bahasa Sunda penting dipahami untuk melaksanakan acara formal tertentu, seperti perpisahan hingga lomba di sekolah. Nah, kali ini 99.co Indonesia telah menghimpun contoh pidato bahasa Sunda yang bisa kamu jadikan referensi.

Dalam penyelenggaraan acara-acara besar, banyak pembicara yang dihadirkan untuk membacakan pidato kepada audiens.

Biasanya, pidato yang baik  itu berisikan pesan-pesan yang positif dan inspiratif kepada khalayak ramai.

Terlebih dalam pidato bahasa Sunda, penyampaiannya harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi karena audiens harus paham dengan apa yang sedang dibicarakan.

Melansir dari banyak sumber, berikut 99.co Indonesia hadirkan contoh pidato bahasa Sunda yang baik dan benar untuk dijadikan inspirasi.

12 Contoh Pidato Bahasa Sunda yang Baik dan Benar

1. Pidato Bahasa Sunda tentang Kebersihan

kebersihan

Assalamualaikum warrahmatulohi wabarakattuh

Langkung tipayun urang panjatkeun puji sareng syukur ka Allah SWT, Tuhan Nu Esa anu mana masihan hidayah sareng inayah-Na ka urang sadaya. Janten urang sadaya tiasa kempel di acara ieu, dina kaayaan sehat wal afiat alhamdulilah.

Para wargi sakalian anu dipikahormat kusimkuring,

Dina waktos ieu abdi bade nerangkeun tentang tema kebersihan, nyaeta kumaha pentingna ngajaga diri dina hidup sehat jeung manfaat ngajaga kasehatan. Nu mana urang sadaya teh kedah atau wajib ngajaga lingkungan sekitar urang, sareng awak nyalira yen urang sadaya tiasa ngajaga kasehatan tina sagala rupi panyakit nu aya.

Ku margi kitu urang sadaya ge kedah ningkatkeun carana pola hidup nu sehat kanggo kapayuna hirup urang sakalian di kawitan ti ayeuna. Siga anu pernah diterangkeun dina salah sahiji hadist, ‘ Inna dhofatu minal iman.’ Anu hartosna teh, kabersihan sabagen tina iman.’ Nu matak kudu dijaga ku urang-urang.

Sebagai urang muslim anu taat, anu gaduh kaimanan di jero hate urang tangtu urang teh kudu bersih sareng suci tina sagala kotor atau najis anu nyebabkeun urang jadi teu suci. Allah SWT mah resep kanu hamba anu merhatikeun jeung ngajaga kabersihan. Bersih eta teh kaasup kana raga urang, diri urang, sareng lingkungan di sakitar urang.

Tapi kabersihan eta teh rupina macem-macem, aya nu disebut bersih hate, bersih jiwa, bersih raga, sareng bersih rohani. Urang kedah jadi jalma anu kaasup bersih sadayana, sabab ngan bersih raga tapi hatena teu bersih mah nya percuma. Matak ti mulai ayeuna, hayu urang ngabersihan sagala rupina, sareng ningkatkeun pola hidup sehat kanggo urang sadayana.

Cekap sakitu abdi nyanggakeun pihatur, hatur nuhun.

Wassalamualaikum salam Wr. Wb.

2. Contoh Pidato Bahasa Sunda tentang Perpisahan

Assalamualaikum wr. Wb

Asshaduallailahaillalah waashaduanna muhamadar rosulullah. Ama badu.

Tipayun mangga urang sami-sami panjatkeun puji sareng syukur ka hadirat Allah SWT. Nu mana dina kasempatan ieu urang sadaya tiasa ngumpul dina kaayaan sehat wal’afiat.

Shalawat miwah salam mugi tetep dilimpahkeun ka jungjungan urang sadaya Nabi Muhammad SAW. Teu hilap ka kulawargana, sahabatna, oge ka urang sadaya salaku umatna anu Insya Allah taat kana ajarannana, Amin ya robbal alamin.

Hadirin sadaya anu kusimkuring dipihormat, nuhunkeun waktosna kanggo abdi anu ngawakilan rerencangan kanggo nyampeikeun amanat dina raraga program perpisahan kelas genep (6).

Henteu karaos parantos genep taun urang aya didieu. Nu mana ayeuna puncak saleresna urang sadaya bakal papisah ti sakola ieu. Henteu hilap abdi ngawakilan rerencangan ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan ka bapa sareng ibu guru anu mana tos ngajarkeun ka abdi sadaya loba hal.

Mugia naon anu diajarkeun ku bapa guru sareng ibu guru ka urang sadaya tiasa dimanfaatkeun ka nu hal konkret sareng aya manfaatna kanggo nusa, bangsa sareng agama. Mugi-mugi amal kasaean manah bapa miwah ibu guru kenging walesan ti Allah SWT. Amin.

Sakitu ti abdi anu ngawakilan rerencangan sadaya. Kirang lebihna neda dihapunten. Nu mana kasalahan mah milik abdi sareng kaleuwihan mah tiba ti Allah SWT.

Wabilahitaufik walhidayah wassalamu’alaikum wr.wb

3. Pidato Bahasa Sunda Singkat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Manga urang sami-sami panjatkeun puji sareng syukur ka Allah SWT, nu di mana dina kasempatan ieu urang sadayan atos dipasihan kasempatan kempel sareng dina kaayaan sehat walafiat.

Hadirin sadaya anu dipikahormat ku simkuring, henteu karaos nya tos 6 taun geningan urang aya didie. Anu disebatkeun nuju menuntut ilmu. Ayena saleresna urang sadaya teh bakal papisah, ti sakola ieu. Mugia naon anu diajarkeun ku Bapak sareng Ibu guru teh, tiasa dimanfaatkeun ku urang sadaya kanu hal anu positif sareng aya manfaatna.

Mugia amal sareng ibadah Ibu sareng Bapak guru ano tos ikhlas ngajar urang sadaya sina pinter, kenging wewelasan ti Allah SWT.

Sakitu heula ti abdi anu tos ngawakilan rerencangan sadaya, kirang lebihna neda dihapunteun ku sadaya. Hatur nuhun.

Waalaikum salam Wr. Wb.

4. Contoh Pidato Bahasa Sunda tentang Agama

bacaan sholat subuh

sumber: themuslimvibe.com

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji sareng syukur urang sanggakeun ka Allah SWT anu Maha Agung, dina dinten ieu teh urang sadaya tiasa ngariung sasarengan dina acara ieu.

Hadirin anu dipikahormat,

Berimana kana qada jeung qadar seueur manfaatna, di antarana tiasa nguatkeun kaimanan sareng katakwaan ka Allah SWT. Selain ti eta bisa oge nyadarkeun urang yen sagala perkara atawa kajadian nu aya di bumi ieu teh, tos diatur ku Allah SWT. Matak ayana qada jeung qadar ieu teh bisa numbuhkeun kateguhan hate sareng kasabaran urang, salila urang hirup di dunia.

Masalah atawa rintangan naon wae anu aya di hirup urang teh, ngarupakeun katetepan ti Allah SWT. Jadi urang teh kudu tawakal, da sagala rupina ge tos aya izin ti Allah SWT. Urang sadaya moal tiasa ngahindar ti katetapan Allah SWT, deuk nu hade deuk nu goreng. Sadayana tos diatur ku Maha Kawasa.

Iman kana qada jeung qadar ieu oge bisa numbuhkeun kanikmatan ti Allah SWT, sareng ngadorong urang bersyukur ka Allah SWT salawasna.

Sakieu heula pidato ti abdi, upami aya cariosan anu merenah di hate abdi nyuhunkeun dihapunten.

Waalaikum salam Wr.Wb.

5. Pidato Bahasa Sunda tentang Kesehatan

Assalamualaikum Wr.Wb

Wilujeng enjing ka sadayana, urang panjatkeun puji sareng syukur ka Allah SWT nu atos masihan kasempatan sareng kasehatan. Nu mana urg tiasa patepang raray di acara ieu.

Ibu/Bapak guru anu dipikahormat sareng rerencangan anu dipikacinta, para wargi anu dipikahormat ku simkuring.

Dina waktos ieu abdi bade ngadugikeun pentingna urang ngajaga kasehatan kanggo hirup urang sadayana. Urang sadaya wajib ngajaga kasehatan sareng kabersihan lingkungan, teras urang teh kedah ngalaksanakeun hirup sadidinten jeung cara anu sehat. Misalna meresihan awak pas urang keur ibak, meresihan kuku, nyikat waos anu rutin, jeung sajabana. Tah eta teh conto cara hirup nu sehat.

Conto anu sanesna urang kedah miceun runtah di tempatna, teu kenging sembarangan, terus lamun nyiduh ulah di mana wae, batuk atawa beresin ge kudu nutupan bahan ambeh henteu nularkeun virus ka batur. Urang teh kedah mikacinta kanu kabersihan diri urang, sangkan hate urang ge suci jeung bersih.

Lamun urang hoyong janten jalmi anu jagjag waringkas, urang kedah soson-soson meresihan diri urang sorangan tina sagala kotor nu aya. Bade eta kotor jasmani atanapi kotor rohani, upami meresihan kokotor jasmani urang teh kedah mineng mandi, meresihan lingkungan, jeung sagala kokotor anu bisa nyebabkeun panyakit di diri urang.

Tuluy kumaha lamun bade meresihan kokotor rohani, carana nyaeta urang kudu ningkatkeun kaimanan urang jeung ibadah urang ka Gusti Allah. Ngan anu kudu diinget teh, sehat lain saukur bersih hungkul. Tapi urang kedah ngagerakeun jasmani urang nu matak ngajagjagkeun diri urang. Misalnya urang rajin olahraga.

Hadirin sadayana cekap sakitu pidato tentang kasehatan ieu, hatur nuhun kana perhatosanana.

Waalaikum salam Wr.Wb.

6. Contoh Pidato Bahasa Sunda Tentang Pendidikan

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarokaatuhu..

Bapa Ibu anu ku simkuring dipihormat.

Langkung tipayun, hayu urang manjatkeun puji sinareng sukur ka dzat Allah SWT nu Maha Welas tur nu Maha Asih. Ku sifat Rohman sareng Rohim-Na, ayeuna urang tiasa riung mungpulung di ieu tempat dina raraga tolab elmu, nyiar pangarti dina urusan kaislaman.

Bapa sareng Ibu anu hadir didieu. Upami ku urang sadayana dilenyepan, jaman kiwari teh parantos seueur perobihan, ti jaman urang kapungkur dugi ka ayeuna, benten sareng tebih pisan perobihanna. Ti kawit alat transportasi, dugi ka teknologi ayeuna serba canggih.

Kapungkur, urang dimana hoyong patepang teh kedah sumping ka tempat anu dimaksad. Tapi, ku jaman kiwari mah tos aya HP nu aya kamera payuna. Nu mana upami urang hoyong ngobrol papayun-payun teh kantun nganggo teknologi nu di sebat video call. Tah eta salah sawiosna teknologi ayeuna nu canggih teh. Sareng masih seueur keneh nu sanesna.

Kacipta na eta teh teu leupas tina pendidikan. Kumargi kitu, pendidikan di jaman ayeuna teh diraos penting pisan kanggo putra-putri urang salaku generasi penerus di jaman anu bade dongkap. Cobi emutan ku urang sadaya. Di tengah-tengah maju na teknologi, kumaha upami putra sareng putri urang teu di bahanan ku pangarti? Tangtos anjeuna bakal katingaleun tebih ku persaingan kerja, kumargi ayeuna oge pami hoyong damel teh kedah gaduh ijazah anu luhur pami hoyong kenging damel anu sae mah.

Atuh sajaba ti eta, pendidikan teh mangrupikeun media kango nyiar elmu atanapi pangarti. Dina salah sawios katerangan aya nu nyebatkeun yen pendidikan teh saumur hirup, teu mengenal yuswa. Hartosna, pendidikan teh wajib ti ngawitan urang lahir dugi ka pupusna.

Ti kawit ayeuna hayu urang leres-leres dina milari rejeki kanggo nyakolakeun putra putri urang supados tiasa neraskeun pendidikan anu saluhur-luhurna. Kumargi tos karaos ku urang sadaya yen pendidikan teh penting pisan kango bekel hirup urang kapayun.

Mugia harepan urang sadayana tiasa dikabulkeun kunu Maha Benghar nyaeta Allah SWT. Mudah-mudahan sok sanaos singkat, mudah-mudahan cariosan urang ti awal dugi ka akhir tiasa dipihartos ku sadayana Bapa Ibu anu hadir ayeuna.

Hatur nuhun kana perhatosannana.

Ditutup ku doa “rabbana aatinaa fiddunya hasanah, wa fil-akhirati hasanah, wa qinaa adzaabannaar”.

Wassalamu alaikum warohmatullohi wabarokaatuh.

7. Contoh Pidato Tentang Kemerdekaan

Assaalamualaikum Wr.Wb

Sateuacana, hayu urang panjatkeu puji sareng syukur ka Gusti Allah SWT. Anu tos maparinkeun rahmat-Na ka urang sadaya, dugi urang tiasa kempel di acara dinten ieu.

Hadirin anu dipikahormat ku simkuring, Bapak Kapala Sakola, Bapak/Ibu guru anu dipikahormat, sareng rerencangan simkuring anu dipikacinta. Dinten ieu alhamdulilah urang tiasa kempel sareng patepang raray dina urutan meriahkeun hari kamerdekaan Indonesia.

Urang periyogi ka uninga, yen di zaman baheula the seueur pisan pangorbanan para pejuang dina ngabelaan kamerdekaan nagara Indonesia. Matak ku kituna, urang salaku warga nagara Indonesia generasi penerus bangsa, sareng kedah neruskeun perjuangan para pahlawan urang. Carana nyaeta diajar sing giat jeung ngawujudkeun cita-cita urang pikeun ngajadikeun kahirupan bangsa Indonesia.

Tepi sabenerna, seuer keneh hal-hal anu tiasa dilakukeun ku urang sadaya sebagei generasi muda dina rangka ngeusian kamerdekaan Indonesia. Contona ngajauhkeun diri urang tina pangaruh narkoba, jauhkeun diri urang tina pergaulan bebas, tawuran anu ngabahayakeun nyawa, jeung sajabana anu mawa pangaruh buruk jang diri urang.

Hayu urang sami-sami ngalakukeun hal positive atau aya mangpaatna jang diri urang, misalna nyieun prestasi di sakola, seueur maca buku nu berguna, diajar sing bener di sakola, jeung sajabana.Rupina mung sakitu pidato ti simkuring, hapunten saupami dina biantara ieu aya cariosan anu salah atawa kirang merenah dina hate aranjeun.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

8. Contoh Pidato tentang Narkoba

contoh pidato bahasa sunda tentang narkoba

sumber: shutterstock.com

Assalamualaikum Wr. Wb

Wilujeng Siang ka Sadayana..

Ibu Guru nu dipihormat sareng sadaya rerencangan anu ku sim kuring dipikanyaah. Ti payun hayu urang kedalkeun puji sinareng sukur ka Allah SWT anu salawasna nyalindungan

urang sadayana, solawat sareng salam kanggo Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah urang tiasa tepung lawung dina danget ieu, dina kaayaan bagja tur sehat.

Hadirin anu dipihormat ku sim kuring. Dina ieu kasempetan, sim kuring bade medar ngeunaan Narkoba atawa NAPZA.

Narkoba teh singgetan tina ” narkotika jeung obat-obatan anu dilarang atawa anu ngabahayakeun. Salian “narkoba”, istilah sejen anu diwanohkeun ku Pamarentah Indonesia hususna ku dalam Kementerian Kesehatan RI nyaeta NAPZA nyaeta singgetan tina Narkotika, Psikotropika jeung Zat Adiktif.

Eta dua istilah, boh narkoba boh napza teh ditujukeun ka kelompok senyawa anu umumna ngabogaan resiko kacanduan pikeun nu makena. Ceuk pakar kesehatan, narkoba teh sabenarna mah senyawa-senyawa psikotropika anu biasa dipake pikeun ngabius pasen anu rek dioperasi atawa dipake pikeun ngubaran panyakit nu tangtu.

Narkoba jadi haram teh lamun geus dipake di luar maksud pikeun ngabius atawa ngubaran sarta lamun dosis makena geus liwat ti anu ditangtukeun. Narkotika teh jenis zat anu matak kacanduan

pikeun pamakena. Narkotika kabagi jadi tilu golongan nyaeta:

Narkotika golongan I

Narkotika golongan I, nyaeta narkotika anu pangbahayana. Daya adiktifna atawa matak nyanduna pangkuatna. Golongan ieu sakuduna mah ukur dipake pikeun panalungtikan di laboratorium pikeun elmu pangaweruh. Conto jenis narkoba golongan kahiji di antarana nyaeta: ganja, heroin, kokain, morfin, jeung opium.

Narkotika golongan II

Narkotika golongan II teh, jenis narkotika daya adiktif kawilang kuat, kuduna ukur dipake pikeun ngubaran jeung panalungtikan. Conto jenis narkoba golongan kadua nyaeta: petidin, benzetidin, jeung betametadol.

Narkotika golongan III

Narkotika golongan III teh, narkotika anu daya adiktif panghampangna, tapi sarua bae ukur bisa dipake pikeun ngubaran jeung panalungtikan. Conto jenis narkoba golongan tilu: kodein jeung turunana.

Psikotropika

Nah, sedengkeun psikotropika teh nyaeta zat atawa obat salian anu lain narkotika, boh nu alamiah boh sintesis atawa jieunan, anu boga pangaruh psikoaktif ngaliwatan pangaruh selektif kana susunan saraf pusat anu ngalantarankeun parobahan has kana aktivitas normal jeung paripolah nu makena.

9. Pidato Bahasa Sunda

Sugeng rawuh sareng kabeh panjenengan, Dina pidato ieu, abdi ingin ngajelaskeun keur panjenengan kabeh ngeunaan keur urang Sunda. Keur nu masih leutik dina acan urang, penting pisan melestarikeun budaya Sunda. Budaya Sunda téh unggal perenah anu kagungan ku urang sadaya, sareng téh ngarojongkeun identitas bangsa urang.

Budaya Sunda aya dina loba aspék, saperti basa, téater, tari, seni rupa, sareng leuwih seueur. Sababna, melestarikeun budaya Sunda téh kedah dimimitian ti pangajaran di kahiji pihak, saperti di keluarga, sakola, sareng masyarakat.

Dina pangajaran kahiji, urang kudu ngajajahkeun ka urang leutik ngeunaan sejarah sareng keunikan budaya Sunda. Di sakola, guruna tiasa ngadengekeun taneuh Sunda, maot, sareng ngararancang kalimah Sunda. Di tempat ngalakonan, urang kudu ngabaur sareng ngararancang pertunjukan-pertunjukan tari sareng téater Sunda.

Dina pangajaran ka dua, penting pisan kudu ngaguarkeun kaulinan Sunda. Anjeun-ajeun kabéh bisa nyarioskeun kaulinan Sunda sareng ngajelma pikeun ngurungan tradisi budaya Sunda. Lamun kaulinan Sunda bisa ditingali sareng dilakukeun ku urang sadaya, budaya Sunda bakal tetep terjaga sareng kaalagaan.

Mimitina, dina pangajaran katilu, masyarakat kudu nyarioskeun tradisi-tradisi Sunda. Ngadegkeun acara-acara sareng ngamumule budaya Sunda janten pangalusna. Ngaropéa sareng ngajelma kawas néangan panglipur luhur Sunda téh kudu dilakukeun.

Urang Sunda téh bangsa anu boga budaya anu luhur, sareng tugas urang sadaya téh melestarikanna. Kuring ngajuluki kabéh panjenengan, nyarioskeun budaya Sunda, sabab téh hartina ngeunaan ngluhurkeun sareng ngabenerkeun leuweung budaya anu kagungan.

Hatur nuhun pikeun waktos anjeun kabéh. Ayo, tetep melestarikeun budaya Sunda!

10. Biantara Bahasa Sunda

Assalamualaikum warrahmatulohi wabarakattuh.

Alhamdulillahirabbil’alamin, langkung tipayun hayu urang sadaya panjatkeun puji sinareng syukur ka gusti Allah SWT anu parantos masihan nikmat ka urang sadaya kalayan nikmat ti gusti Allah urang sadaya tiasa kumpul dina ieu acara.

Shalawat sareng salam hayu urang curah limpahkan ka junjungan urang sadaya buktosna kanjeng Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan urang sadaya diaku umat ku kanjeng Nabi dina dinteunan kiamat.

Hadirin Rahimakumullah

Ngadegna abdi didieu bade ngadugikeun biantara anu judulna ngeunaan ‘pendidikan’.

Para hadirin sadaya, tangtosna urang sadaya terang pendidikan mangrupakeun pilar anu penting dina kahirupan urang sadaya, sabab jalmi anu berpendidikan bakal mendakan kabagjaan dina kahirupan.

Pendidikan mangrupakeun salah sawios wasilah pikeun urang sadaya milari ilmu anu manfaat kangge diri sareng manfaat kangge umat.

Seer pisan kautamaan pikeun jalmi anu ngagaduhan ilmu diantarana gusti Allah SWT bakal ngangkat derajat jalmi anu berilmu.

Kumargi kitu, hayu urang sadaya utamakeun pendidikan sangkan urang sadaya tiasa jadi jalmi anu berilmu tur tiasa jadi jalmi anu ngamalkeun kana ilmu.

Hayu urang sadaya ngajadikeun pendidikan sanes saukur formalitas tapi hayu urang sadaya jadikeun pendidikan salaku identitas kangge diri urang sangkan urang sadaya mendak kabagjaan dina kahirupan dunia sareng kahirupan akhirat.

Sakitu bae anu tiasa ku simkuring didugikeun mudah-mudahan anu didugikeun tiasa dicandak manfaatna, sareng hayu urang sami-sami tekadkeun dina diri urang sadaya sangkan urang sadaya tiasa jadi jalmi anu berpendidikan tur tiasa masih manfaat tina hasil pendidikan eta.

Wabillahi Taufik wal Hidayah

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

11. Contoh Pidato Bahasa Sunda

bendera merah putih

sumber: unsplash.com/@mufidpwt

Assalamualaikum warrahmatulohi wabarakattuh.

Allhamdulillah kalawan rahmat Allah swt urang tiasa kumpul sakumaha acara satahun sakali, shalawat sareng salam mugia dilimpahkeun kabaginda urang nabi muhammad saw, ka kelargina nempi ka urang sadaya salaku umatna sampe yaumil akhir aamiin..

Simkuring selaku ketua karang taruna ngucapken rebu haturnuhun kasadayana pamuda anu parantos ikut serta dina terselenggarana iyeu acara 17 agustus, moga-moga kuayana acara iyeu nambah kacintaan urang sadaya ka NKRI sareng jasa para pahlawan anu tos berjuang kanggo kamerdekaan RI.

Kukituna abdi ngajak kasadaya pamuda pamudi hayu urang sasarengan ngajaga iyeu kamerdekaan kalayan jadi jalema anu lewih hade dei, jadi jalma anu mangfaat kanggo sesama, jadi jalma anu mere conto bener kabudak.

Sia-sia pengorbanan para pahlawan bahela lamun kalakuan urang jiga runtah, kudu isin urang kapara pejuang bangsa lamun urang hirup arek kie baemah.

Para pejuang kemerdekaan negara indonesia berkorban jiwa ragana hanya demi nagara urang bebas ti penjajah, kabina-bina lamun urang arek hirup mahiwal jiga nuedan teu menang diatur. kukituna hayu urang sasarengan jaga iyeu kemerdekaan negara kesatuan republik indonesia.

Inti tina pidato iyeu urang supaya eling terus kajasa para pahlawan pendiri bangsa anu parantos ngintunken urang sadayana, mugi-mugi arwah dipasihan tempat anu paling indah diakherat aamiin.

Sakitu tiabdi salaku ketua karang taruna moga-moga aya mangfaatna, hampura bilih aya cariosan anu teu enakeun dihate sararea. sakali dei abdi ngucapken haturnuhun atas terselenggarana ieu acara.

Akhirul kalam, bilahitaufik walhidayah wassalamualaikum wr.wb.

12. Contoh Pidato Bahasa Sunda

Assalamualaikum warrahmatulohi wabarakattuh.

Bapa miwah ibu girang pangajén anu ku simkuring dipihormat, ogé hadirin sadaya anu sami hadir anu ku sim kuring dipihormat.

Alhamdulillah wa syukrulillah, dina danget ieu sim kuring baris ngadungikeun biantara anu jejerna “Ngamumulé Mieling Basa Indung di Lingkungan Sakola”.

Naon margina? Kumargi, basa Sunda téh basa daérah anu kaasup kana kabudayaan daérah. Basa Sunda téh basa anu diagungkeun ku urang Sunda.

Jalaran urang sadaya putra daérah seuweusiwi Pasundan, nu matak wajib ngamumulé basa Sunda dina kahirupan sapopoé.

Namung, hanjakalna dina mangsa kiwari basa Sunda anu kasohor daria téh tos méh-méhan teu diadaban ku para nonoman.

Tah, nilik kaayaan kitu, urang salaku bibitbuit Ki Sunda kedah kumaha atuh? Dina perkara ieu pisan, sim kuring baris babalagonjangan ngadugikeun pamadegan sim kuring.

Para hadirin nu dipikahormat. Urang salaku seuweu-siwi Siliwangi kedah ngagunakeun basa Sunda dina kahirupan sapopoé.

Numatak ayeuna mah Di Piharep sakumna Kabupatén nuaya di sabudeureun tatar sunda ngarintis sadaya lembaga kaasup sakola, yén dina saminggu téh aya poé basa Sunda.

Dina lebah dieu pisan sim kuring umajak ka sadayana, hayu urang rojong ieu program téh, urang biasakeun nyarita ku basa Sunda.

Da kapan, geuning tacan sakum sakola di tatar sunda ngarojong kana ieu program, malihan, aya sakola teu teu apal-apal acan kana éta program téh.

Saupama sakumna sakola ngarojong tur ngalaksanakeun ieu program, tangtos baé tarékah miara jeung ngamumulé basa Sunda téh langkung ronjat.

Prak! Urang rampak gawé babarengan ngahudagkeun deui komara basa Sunda wewengkon tatar sunda

Saupama lain ku urang dipiara dimumulé, badé ku saha deui basa Sunda dijagadiraksa?
Naha urang téga jolédar ka basa indung urang sorangan?

Saupama leungit basa Sunda, tangtu leungit ogé budaya jeung jati diri urang Sunda.

Ampun paralun teu pisan-pisan seja mapatahan ngojay ka meri, utamina ka para budayawan katut inohong basa Sunda.

Ieu mah pilakadar tawis asih ti nonoman nu buta tulang buta daging, nu ngaraos cinta tur reueus ka basa jeung lemah caina. Cag.

Wallahul Muwafieq Ila Aqwamith Tharieq Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

***

Semoga artikel ini bermanfaat untuk kamu ya, Property People.

Jangan lupa untuk membaca artikel menarik lainnya di Berita 99.co Indonesia.

Segera ikuti Google News Berita 99.co Indonesia untuk dapatkan informasi up to date.

Ternyata praktis dan #segampangitu lo, menemukan rekomendasi hunian di www.99.co/id.

Tak percaya? Buktikan sekarang juga!
Gadis Saktika

Gadis Saktika adalah Content Writer di 99 Group yang sudah berkarier sebagai penulis dan wartawan sejak tahun 2019. Lulusan Bahasa dan Sastra Indonesia UPI ini senang menulis tentang etnolinguistik, politik, HAM, gaya hidup, properti, dan arsitektur.
Follow Me:

Related Posts