Berita Ragam

9 Contoh Teks Pranatacara Bahasa Jawa Singkat dan Lengkap untuk Berbagai Acara

5 menit

Contoh teks pranatacara bahasa Jawa singkat dan lengkap berikut ini bisa dijadikan rujukan untuk berbagai acara. Cek, selengkapnya di artikel yang tayang di Berita 99.co Indonesia!

Property People, apakah kamu pernah mendengar istilah pranatacara?

Mungkin bagi orang Jawa sekali atau dua kali pasti pernah mendengar kata pranatacara.

Jika kamu merasa lupa-lupa ingat tak perlu khawatir, kali ini Berita 99.co Indonesia akan mengulas tuntas pengertian pranatacara sampai dengan contoh teksnya.

Yuk, simak penjelasan di bawah ini!

Apa Itu Teks Pranatacara?

Pranatacara adalah sebutan bagi pembawa acara dalam bahasa Jawa.

Acara yang dibawakan seperti lamaran, pernikahan, khitanan, ulang tahun, dan lain-lain.

Pranatacara bertugas untuk memandu jalannya acara agar bisa terselenggara dengan baik dan lancar sesuai rencana.

Untuk menunjang hal itu, pemandu acara harus membuat teks pranatacara.

Menurut Suwadi Endraswara dalam buku Gati Wicara, teks pranatacara tidak bisa dibuat sembarangan.

Ada beberapa hal perlu diperhatikan, salah satunya struktur teks.

Struktur Teks Pranatacara

Melansir dari laman Kemendikbud, berikut strukturnya beserta contoh pranatacara bahasa jawa singkat yang harus diperhatikan.

1. Salam Pembuka

Salam pembuka berisi tentang salam yang ditujukan kepada orang-orang yang hadir di acara tersebut.

Contoh: Sugeng sonteng dalu bapak-ibu.

2. Purwaka

Purwaka adalah ucapan salah hormat untuk para tamu khusus hingga hadirin yang datang.

Contoh: Ingkang dhahat kinurmatan Bapak Kepada Desa Langensari.

3. Pembukaan

Berisi pujian dan ucapan rasa syukur atas terselenggaranya sebuah acara.

Contoh: Puji syukur kita aturakeun dhumateng Gusting Ingkang Akarya Jagad, amargi kanthi rahmat saha rahmatipun kita  sedaya saged makempal wonten ing papan menika.

4. Isi

Pada bagian ini, seorang pranataca menyampaikan apa saja kegiatan yang akan dilakukan selama acara berlangsung.

Contoh: Poro waruh ingkang kula hormati, salajenginpun inggih menika pembacaan ayat suci Al-Quran ingkang dipunbektakakein dening Ibu Karomah Aisyah. Lajeng dipunlanjengakeun kaliyan acara sungkeman.

5. Wasana

Wasana adalah permintaan maaf yang disampaikan prantacara dalam acara khitanan, perpisahan sekolah, dan lainnya.

Contoh: Saking kula minangka pranatacara menawi wonten kalepatanipun kawula nyuwun pangapunten.

6. Penutup

Penutup berisi kesimpulan serta harapan dari acara itu, Tak lupa, pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat.

Contoh: Para rawuh ingkang kinurmatan, adicara wiwit purwa madyo sampun kaleksanan kanthi wilujeng ing sedayangipun. Dumugi adicara ingkang pungkasan inggih punika panutup.

9 Contoh Teks Pranatacara Bahasa Jawa Singkat

Melansir berbagai sumber, Berita 99.co Indonesia telah siapkan teks pranatacara singkat bahasa Jawa untuk berbagai acara.

Temukan teks yang tepat untuk acara yang akan kamu laksanakan!

1. Contoh Teks Pranatacara Acara Perpisahan Sekolah

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Bapak Kepala Sekolah SMA 3 Gombong ingkang kinurmatan. Bapak atau Ibu Guru saha Karyawan atau Karyawati ingkang kula urmati. Lan para kanca-kanca ingkang kula tresnani.

Langkung rumiyin sumangga kita sami ngaturaken puji syukur dhumateng  Gusti Allah, ingkang sampung kepareng paring kanugrahan lan kasarasann sehingga kula lan panjenengan sedaya saget makempal wonten ing wanci menika.

Ingkang titiwanci menika kula dados pranatacara badhe ngaturaken susunan aducara, inggih menika :

 1. Atur pambuka.
 2. Atur pangandikan saking ketua panita.
 3. Pentas Seni Kelas X lan kelas XI.
 4. Atur perpisahan saking wakil kelas XII.
 5. Atur pangandikan saking Kepala Sekolah SMK Ma’arif 1 Wates.
 6. Panutup.

Adicara kaping setunggal inggih menika pambuka, monggo kula lan panjenengan sedaya kanthi maos waosan basmallah sesarengan, matur suwun.

Adicara kaping kalih inggih menika pangandikan saking ketua panitia. Dhumateng ketua panitia kula sumanggaaken. Matur suwun.

Adicara ingkang kaping tiga inggih menika pentas seni karawitan saking kelas X lan kelas XII, kula sumanggaaken. Matur suwun.

Adicara  ingkang kaping sekawan inggih menika atur perpisahan saking wakil kelas XII. Dhumateng wakil kelas XII kula sumanggaaken. Matur suwun.

Adicara ingkang kaping gangsal inggih menika atur pangandikan saking Kepala Sekolah SMK SMA 3 Gombong. Dhumateng Bapak Kepala Sekolah, kula sumanggaaken. Matur suwun.

Adicara ingkang kaping enem inggih menika Panutup. Monggo kita pungkas adicara ing siang menika kanthi waosan hamdallah sesarengan. Allhamdulillahirabillngalamin.  Matur suwun.

Para rawuh ingkang kinurmatan kula minangka pranatacara ngaturaken agunging samudra pangaksama dhumateng para rawuh sedaya mbok bilih wonten lepating atur anggen kula matur. Jenang sela wader kali sesondheran, apuranta menawi wonten lepat kula. Pungkasaning atur

Wasssalamualaikum  Wr. Wb

**Sumber: ngudang.blogspot.com

2. Contoh Teks Pranatacara Pengajian

contoh teks pranatacara bahasa jawa singkat

Sumber: sofiun.wordpress.com

3. Contoh Teks Pranatacara Manten

contoh teks pranatacara manten

contoh teks pranatacara nikah

**Sumber: ndrangsan.com

4. Contoh Teks Pranatacara Bersih Desa

Assalamualaikum wr wb.

Pak Kades, Pak Kadus, Pak RT RW, warga desa ingkang kulo hormati.

Alhamdulillah ing wekdal iki, ingkang nomer setunggal monggo sareng-sareng kita sedaya sami-sami ngucap syukur kangge rahmat kesehatan lan rahmat iman saking Gusti Allah, dados kita sedaya saged sami kempal ing balai desa, mboten kurang setunggalipun kangge bersih-bersih desa.

Adicara dinten niki mangke kita sedaya sami-sami mbersihi desa kangge persiapan sasi Ramadan. Nek desa kita bersih, mangke ngibadah puasa kita sedaya sami nyaman lan tambah khusyuk. Bersih-bersih desa mangke dipimpin dening Bapak Kades lan mangke dibagi per wilayah ingkang dipimpin dening Pak RT, dados acara bersih-bersih saged rampung sedereng Dhuhur.

Cekap semanten atur kula, bilih menika wonten salah kata lan salah perbuatan, kulo pribadi nyuwun pangapunten.

Wassalamualaikum wr wb.

**Sumber: brainly.co.id5. Contoh Teks Pranatacara Bahasa Jawa Acara Khitanan

contoh teks pranatacara bahasa jawa acara khitanan

Sumber: jatimulyo.kec-petanahan.kebumenkab.go.id

6. Contoh Teks Pranatacara Terbaru 2023

Assalamuallaikum Wr Wb.

Lumintuning Puja Astawa saking Gusti ingkang Hamurbeng Rat, satemah hambabar daya pangaribawa ingkang tumanduk dhumateng kawula dasih, cihna ing kaludangan menika panjenengan sedaya lan kula taksih saget nyawiji, manunggal wonten ing papan menika kanthi rahayu wilujeng nir ing sakoro-koro.

Awit saking menika sumangga panjenengan sedaya lan kula ngunjuaken suka syukur dhumateng Gusti ingkang Maha Wicaksana sinartan nyenyuwun mugi-mugi salwiring gati wiwit purwa, madya, dumugi wasana samangke saget lulus raharja, gancar rancak tinebehna saking sedaya pambeng nir ing sambekala.

Nuwun dhumateng para rawuh ingkang satuhu kinormatan para sepuh pinisepuh ingkang sampun pana ing pamawas sarta lebda ing pitutur para purna karya labet praja sarta sarjana sujananing budi boten katalumpen dhumateng para kadang wreda muda taruna ingkang winantu ing kabagyan.

Keparengna kula sowan wonten ing ngarsa panjenengan sedaya ing ngriki minangka hangemban dawuh saking pamangku gati nun inggih Bapa…(yang punya hajat. Misal:Bapa Raharjo)…..piniji mratitisaken pahargyan prasaja dhaupanipun Nimas Ayu…(Nama pengantin putri. Misal:Siwi wilujeng S.Pd)…ingkang ari menika jinatu krama dening Dhimas Bagus …..(nama pengantin putra. Nanang kuncoro S.Hum) atmaja putranipun Bapa…(nama besan. Misal: Bapa Rahmad) ingkang mijil saking laladan (nama desa besan. Misal: Pedalangan Tembalang Semarang).

Para Rawuh kakung putri ingkang winengku ing pakurmatan
hamurwakani lekasing sedya wigatosing gati, keparengna langkung rumiyen kula aturaken urut rantamaning adicara ingkang sampun rinumpaka dening keluarga ingkang hamangun suka. ewondene adicara ingkang badhe lumadi nun inggih, angka kaping:

 1. Pambuka
 2. Mijilipun temanten putri
 3. Praptaning temanten kakung
 4. Pasrah-tampi
 5. Panggih
 6. Krobongan
 7. Mapak besan
 8. Sungkeman
 9. Photo temanten
 10. Pambagya harja
 11. Panutup/purna

Mekaten para rawuh menggah urut rantamaning adicara wonten ing wedhal menika, ingkang saklajengipun, keparenga panjenengan sedaya keparengan hangestreni tumapaking gati kanthi suka renaning penggalih dumugi paripurnaning adicara samangke. Nuwun.

**Sumber: contohtekspranatacaraterbaru.com

7. Contoh Teks Pranatacara Syukuran

Assalamualaikum, wr, wb.

Dumateng poro alim ulama, sesepuh soho pinisepuh ingkang tansah kulo hurmati lan kito to’ati. Ingkang sepindah, monggo kito sedoyo sami muji syukur dateng Allah SWT.

Dene punopo kito sedoyo saget makempal ing ndalem acara syukuran kanti keadaan sehat wal afiyat. Kaping kalih, sholawat soho salam, mugi tetep katur kunjuk dumateng junjungan kito, inggih meniko kanjeng nabi Muhammad SAW.

Ingkang mbeto umatipun saking zaman jahiliyah tumuju zaman Islamiyah shinggo saget kita raosaken sak meniko. Mugi-mugi wonten yaumil Qiyamah mangke, kito sedoyo pinaringan syafaat ingkang agung, syafat ingkang kita antu-antu ingkang kaarupi syafaatul udhma amin ya robbal alamin.

Ingkang kaping tigo, kulo minongko pranotocoro ing acara syukuran bade maosaken susunan acaro ing dinten meniko.

 1. Pembukaan
 2. Sambutan tuan rumah
 3. Doa syukuran
 4. Penutup

Wangsul dumateng acoro engkang nomer sepindah inggih puniko pembukaan.
Monggo acara wonten dalu puniko kita bikak kanti waosan Ummul kitab. Al Fatihah.

Matursuwon. Kito lajengaken acoro ingkang kaping kaleh inggeh puniko sambutan saking tuan rumah, dumateng panjenenganipun bapak (…..) Wekdal kulo sumanggaakan.

Meniko kolo wau sambutan saking tuan rumah. Amin

Acoro ingkang doa syukuran. Teng mriki bade dipimpin kaleh panjenenganipun bapak Kyai Muhsin, wekdal kula aturi sumonggo. Mekaten kolo wau tahlil lan doa syukuran.

Acoro ingkang terakhir inggih puniko penutup, monggo acara syukuran wonten dalu puniko kito tutup kanti waosan hamdalah ugi Alfatihah.

Mekaten saking kawulo, menawi wonten atur engkang kirang mranani dumateng penggaleh panjenengan sedoyo, kula nyuwun agung ing pangapunten.

**Sumber: Mataraman.pikiran-rakyat.com

8. Contoh Teks Pranatacara Bahasa Jawa Acara Ulang Tahun Singkat

Assalamualaikum, wr, wb.

Dumateng bapak shohibul hajjah ingkang kulo hurmati lan kulo mulyaaken. Dumateng adek (…..) ingkang sak meniko ulang tahun ingkang berbahagia. Lan dumateng adek-adek sekalian ingkang berbahagia.

Ingkang awal, monggoh kito sami muji syukur dumateng Allah SWT. Keranten kelawan rahmatipun kito saget hadir ing ndalem acara ulang tahun ipun adek (…..) kanthi keadaan sehat.

Ingkang awal, monggoh kito sami muji syukur dumateng Allah SWT. Keranten kelawan rahmatipun kito saget hadir ing ndalem acara ulang tahun ipun adek (…..) kanthi keadaan sehat.

Al-fatihah..

Kangge acara selajingipun inggih meniko sambutan lan do’a bersama. Ing ndalem hal meniko badhe dipun sampeaken kalian (……)

Ananing sak derengipun Kiai (……) meniko paring sambutan ing ndalem acara ulang tahun meniko. Kulo selaku pembawa acara mulai awal ngantos akhir mbok menawi wonten salah kata atawi perilaku, kulo nyuwun pangapunten sak katah-katahipun.

Saking kulo pribadi, cekap semanten. Kulo akhiri. Wassalamualaikum, wr, wb.

**Sumber: ngawi.pikiran-rakyat.com

9. Contoh Teks Pranatacara Lamaran Bahasa Jawa Singkat

teks pranatacara lamaran bahasa jawa

contoh teks pranatacara lamaran bahasa jawa

Sumber: Nongkrong.co

***

Itulah pengertian, struktur, hingga contoh teks pranatacara bahasa Jawa singkat.

Semoga bermanfaat, Property People.

Simak informasi menarik lainnya dengan mengikuti Google News Berita.99.co.

Ingin miliki rumah di Bekasi yang nyaman, aman, dan terjangkau?

Kamu bisa cari satu per satu pilihan terbaik hanya di www.99.co/id.

Kini beli properti impian di 99.co #segampangitu bersama kami.
Rulfhi Alimudin

Mengawali karier kepenulisan sebagai penulis lepas di beberapa media daring sejak 2016. Kini mencurahkan pikiran untuk menulis properti, gaya hidup, marketing, hingga teknologi di Berita 99 dan Rumah123.
Follow Me:

Related Posts