Agama Agama Islam Berita Ragam

26 Surat Pendek Juz Amma Bacaan Sehari-hari, Lengkap dan Mudah Dihafal!

5 menit

Membaca surat surat pendek sehari-hari memiliki keutamaan yang besar. Selain pahala, membaca surat pendek juga memberikan ketenangan dalam hidup. Berikut bacaan surat pendek untuk dibaca ketika salat atau amalan lain.

Property People, apakah kamu sudah hafal bacaan surat pendek?

Surat pendek biasanya dibaca ketika melakukan salat, dzikir setelah salat, dan kegiatan lain sehari-hari.

Melansir nu.or.id, terdapat bacaan surat pendek yang diutamakan untuk dibaca pada waktu-waktu tertentu.

Nah, karena ayatnya yang pendek maka tak sulit untuk menghafal bacaan surat pendek tersebut.

Kumpulan surat pendek dengan mudah dapat dibaca melalui surat pendek juz 30 dalam Al-Qur’an.

Untuk itu, simak bacaan surat surat pendek yang bisa kamu hafal dan dipraktikan sehari-hari.

Tidak hanya terdapat pada juz amma, tetapi juga surat surat pendek Al-Qur’an.

Surat surat pendek latin dapat memudahkan kamu dalam menghafalnya, lo.

Yuk, baca dan amalkan dengan baik surat pendek seperti An-Nas, Al-Falaq, hingga surat Ad-Dhuha di bawah ini!

 

26 Surat Surat Pendek Mudah Dihafal

Berikut adalah bacaan surat surat pendek alquran dan kumpulan surat pendek dalam Al Quran :

1. Surat Pendek Al-Fatihah

surat surat pendek

Sumber surat surat pendek alquran dan kumpulan surat pendek : bincangsyariah.com

 • Bismillahirrahmaanirrahiim(i)
 • Alhamdu lilla_hi rabbil ‘a_lamin(a)
 • Ar Rahmaanirrahiim(i)
 • Maaliki yaumiddiin(i)
 • Iyyaaka na’budu wa iyyaaka nasta’iin(u)
 • Ihdinash-shirraatal musthaqiim(i)
 • Shiraathal ladziina an’amta ‘alaihim ghairil maghduubi ‘alaihim waladh-dhaalliin(a)

2. Surat Pendek An-Nas

 • Bismillahirrahmaanirrahiim(i)
 • Qul A’uudzu birabbin-naas(i)
 • Malikinnaaas(i)
 • Ilaahin-naas(i)
 • Min syarril waswaasil khannaas(i)
 • Al Ladzii yuwaswisu fii shuduurin-naas(i)
 • Minal jinnati wannaas(i)

3. Surat Pendek Al-Falaq

 • Bismillahirrahmaanirrahiim(i)
 • Qul A’uudzu birabbil falaq(i)
 • Min syarri maa khalaq(a)
 • Wa min syarri ghaasiqin idzaa waqab(a)
 • Wa min syarrin naffaatsaati fiil ‘uqad(i)
 • Wa min syarri haasidin idzaa hasad(a)

4. Surat Pendek Al-Ikhlas

 • Bismillahirrahmaanirrahiim(i)
 • Qul Huwallahu Ahad(un)
 • Allahu sh-shamad(u)
 • Lam yalid walam yuulad
 • Wa lam Yakun Lahu kufuwan ahad(u)

5. Surat Pendek Al-Lahab

surat surat pendek

Sumber surat surat pendek alquran dan kumpulan surat pendek : bershalawat.com

 • Bismillahirrahmaanirrahiim(i)
 • Tabbat yadaa abii lahabiw watabb(a)
 • Maa aghnaa ‘anhumaa luhu wa maa kasab(a)
 • Sayashlaa naaran dzaata lahab(in)
 • waamra-atuhu hammaalatatal hatahab(i)
 • Fii jiidihaa hablun min masad(i)

6. Surat Pendek An-Nasr

 • Bismillahirrahmaanirrahiim(i)
 • Idzaa jaa-a nashrullahi wal fath(u)
 • Wa ra-aitan naasa yadkhuluuna fii diinillahi afwaajaa(n)
 • Fasabbih bihamdi rabbika waastaghfir-hu, innahuu kaana tawwaabaa(n)

7. Surat Pendek Al-Kafirun

 • Bismillahirrahmaanirrahiim(i)
 • Qul yaa ayyuhaal kaafiruun(a)
 • Laa a’budu maa ta’buduun(a)
 • Wa laa antum ‘aabiduuna maa a’bud(u)
 • Walaa anaa ‘aabidum(n) maa ‘abadtum
 • Walaa antum ‘aabiduuna maa a’bud(u)
 • Lakum diinukum waliya diin(i)

8. Surat Pendek Al-Kautsar

 • Bismillahirrahmaanirrahiim(i)
 • Innaa a’thainaakal kautsar(a)
 • Fashalli lirabbika wanhar
 • Innsyaani-aka huwal abtar(u)

9. Surat Pendek Surat Al-Maun

 • Bismillahirrahmaanirrahiim(i)
 • Ara-aital-ladzii yukadz-dzibu biddiin(i)
 • Fadzaalikal-ladzii yadu’-‘ul yatiim(a)
 • Walaa yahudh-dhu ‘alaa tha’aamil miskiin(i)
 • Fawailul(n)-lilmushalliin(a)
 • Al ladziina hum ‘an shalaatihim saahuun(a)
 • Al ladziina hum yuraa-uun(a)
 • Wayamna’uunal maa’uun(a)

10. Surat Pendek Al-Quraisy

surat surat pendek alquran

Sumber surat surat pendek alquran dan kumpulan surat pendek : bersamadakwah.net

 • Bismillahirrahmaanirrahiim(i)
 • Li-iilaafi quraisyin
 • Ilaafihim rihlatasy-syitaa-i wash-shaif(i)
 • Falya’buduu rabba haadzal bait(i)
 • Al ladzii ath’amahum minjuu’in wa aamanahum min khauf(i)

11. Surat Pendek Al-Fiil

 • Bismillahirrahmaanirrahiim(i)
 • Alam tara kaifa fa’ala rabbuka bi-ashhaabil fiil(i)
 • Alam yaj’al kaidahum fii tadhliil(in)
 • Wa-arsala ‘alaihim thairan abaabiil(a)
 • Tarmiihim bihijaaratim(n) min sijjiil(in)
 • Faja’alahum ka’ashfim(n) ma`kuul(i)

12. Surat Pendek Al-Humazah

surat surat pendek alquran dan kumpulan surat pendek

Ilustrasi : Membaca surat surat pendek alquran dan kumpulan surat pendek

 • Bismillahirrahmaanirrahiim(i)
 • Wailul(n) likulli humazatil(n) lumazat(in)
 • Al-ladzii jama’a maa law(n) wa’addadah(u)
 • Yahsabu anna maa lahuu akhladah(u)
 • Kallaa layunbadzanna fiil huthamat(i)
 • Wamaa adraaka maal huthamat(u)
 • Naarullahil muuqadat(u)
 • Allatii tath-thali’u ‘alal af-idat(i)
 • Innahaa ‘alaihim mu`shadat(un)
 • Fii ‘amadim(n) mumad-dadat(i)

13. Surat Pendek Al-Asr

 • Bismillahirrahmaanirrahiim(i)
 • Wal ‘ashr(i)
 • Innal insaana lafii khusr(in)
 • Illal-ladziina aamanuu wa ‘amiluush-shalihaati wa tawaashau bilhaqqi wa tawaashaubish-shabr(i)

14. Surat Pendek At-Takatsur

 • Bismillahirrahmaanirrahiim(i)
 • Al Haakumut takaatsur(u)
 • Hattaa zurtumul maqaabir(a)
 • Kallaa saufa ta’lamuun(a)
 • Tsumma kallaa saufa ta’lamuun(a)
 • Kallaa lau ta’lamuuna ‘ilmal yaqiin(i)
 • Latarawunnal jahiima(a)
 • Tsumma latarawunnahaa ‘ainal yaqiin(i)
 • Tsumma latus-alunna yaumaidzin ‘anin na’iim(i)

15. Surat Pendek Al-a’la

surat surat pendek juz 30

Sumber surat surat pendek alquran dan kumpulan surat pendek : harakah.id

 • Bismillahirrahmaanirrahiim(i)
 • Sabbihiisma rabbikal a’laa
 • Al-ladzii khalaqa fasawwaa
 • Wal ladzii qaddara fahadaa
 • Wal ladzii akhrajal mar-‘aa
 • Faja’alahuu ghutsaa-an ahwaa
 • Sanuqri-uka falaa tansaa
 • Illaa maa syaa-allahu innahu ya’lamul jahra wamaa yakhfaa
 • Wa nuyassiruka lilyusraa
 • Fa dzakkir in nafa’atidz-dzikraa
 • Sayadz-dzakkaru man yakhsyaa
 • Wa yatajannabuhaal asyqaa
 • Al-ladzii yashlannaaral kubraa
 • Tsumma laa yamuutu fiihaa walaa yahyaa
 • Qad aflaha man tazakkaa
 • Wa dzakaraasma rabbihii fashallaa
 • Bal tu`tsiruunal hayaataddunyaa
 • Wal-aakhiratu khairun wa-abqaa
 • Inna haadzaa lafiish-shuhufil uulaa
 • Shuhufi ibraahiima wamuusaa

16. Surat Pendek Al-Qari’ah

 • Bismillahirrahmaanirrahiim(i)
 • Al qoori’ah
 • Mal qoori’ah
 • Wamaa adrooka mal qoori’ah
 • Yauma yakuunun naasu kalfaroosil mabtsuuts(i)
 • Watakuunul jibaalu kal’ihnil manfuus(y)
 • Fa ammaa man tsaqulat mawaazinuh(u)
 • Fahuwa fii’iisyatir raadhiyah
 • Wa ammaa man khoffat mawaaziinuh
 • Fa ummuhuu haawiyah
 • Wa maa adrooka maa hiyah
 • Naa runhaa miyah

17. Surat Pendek Al-Adiyat

surat surat pendek alquran dan kumpulan surat pendek

Ilustrasi : Doa surat surat pendek alquran dan kumpulan surat pendek

 • Bismillahirrahmaanirrahiim(i)
 • Wal’aadiyaati dhobhaa
 • Falmuuriyaati qodhaa
 • Falmughiirooti shubhaa
 • Fa atsarnabihii naq’aa
 • Fawasathna bihii jam’aa
 • Innal insaana lirobbihii lakanuud(un)
 • Wainnahuu ‘alaa dzaalika lasyahiid(un)
 • Wa innahuu lihubbil khoiri lasyadiid(un)
 • Afalaa ya’lamu idzaa bu’tsiro maa fil qubuur(i)
 • Wahusshila maa fish shuduur(i)
 • Inna robbahum bihim yaumaidzil lakhobiir(un)

18. Surat Pendek Al-Zalzalah

 • Bismillahirrahmaanirrahiim(i)
 • Idzaa zulzilatil ardhu zilzaalahaa
 • Wa akhrojatil ardhu atzqoolahaa
 • Wa qoolal insaanu maa lahaa
 • Yaumaidzin tuhadditsu akhbaarohaa
 • Bianna robbaka auhaa lahaa
 • Yaumaidziy yashdurun naasu asytaatal liyuraw a’maalahum
 • Famay ya’mal mitsqoola dzaarotin khoiroy yaroh(u)
 • Wamay ya’mal mitsqoola dzarrotin syarroy yaroh(u)

19. Surat Pendek Al-Bayyinah

 • Bismillahirrahmaanirrahiim(i)
 • Lam yakunil ladziina kafaruu min ahlil kitaabi wal musyrikiina mungfakkiina hattaa ta’tiyahumul bayyinah
 • Rosuulum minalloohi yatluu suhufam muthohharoh
 • Fiiha kutubung qoyyimah
 • Wamaa tafarroqol ladziina uutul kitaaba illaa mim ba’dimaa jaa-athumul bayyinah
 • Wamaa umiruu illaa liya’budullaaha mukhlishiina lahuddiina hunafaa’a wa yuqiimushshalaata wa yu’tuzzakaata wa dzaalika diinul qayyimah
 • Innal ladziina kafaruu min ahlil kitaabi wal musyrikiina fii naari jahannama khoolidiina fiiha ulaa-ika hum syarrul bariyyah
 • Innal ladziina aamanuu wa’amilush shoolihaati ulaa-ika hum khoirul bariyyah
 • Jazaa-uhum ‘inda robbihim jannaatu ‘adnin tajrii min tahtihal anhaaru khoolidiina fiiha abadaa, rodhiyalloohu ‘anhum warodhuu ‘anhu dzaalika liman khosyiya robbah

20. Surat Pendek Juz 30 : Al-Qadr

 • Bismillahirrahmaanirrahiim(i)
 • Innaa anzalnaahu fii lailatil qodr(i)
 • Wamaa adrookamaa lailatul qodr(i)
 • Lailatu qodri khoirum min alfi syahr(in)
 • Tanazzalul malaa-ikatu war ruuhu fiihaa bi idzni robbihim min kulli amr(in)
 • Salaamun hiya hattaa mathla’il fajr(i)

21. Surat Pendek Juz 30 : At-Tin

 • Bismillahirrahmaanirrahiim(i)
 • Wattiini waz zaituun
 • Watuuri siiniin
 • Wahaadzal baladil amiin
 • Laqod kholaqnal insaana fii ahsani taqwiim
 • Tsumma rodadnaahu asfala saafiliin
 • Ilal ladziina aamanuu wa’amilus shoolihaati falahum ajrun ghoiru mamnuun
 • Famaa yukadzdzibuka ba’du bid diin
 • Alaisalloohu bi-ahkamil haakimiin

22. Surat Pendek Juz 30 : Al Alaq

 • Iqra’ biismi rabbikal ladzii khalaq
 • Khalaqal insaana min ‘alaq
 • Iqra’ warabbukal akram
 • Al-ladzii ‘allama bil qalam
 • ‘Allamal insaana maa lam ya’lam
 • Kalaa innal insaana layathghaa
 • An ra-aahuustaghnaa
 • Inna ilaa rabbikarruj’aa
 • Ara-aital ladzii yanhaa
 • ‘Abdan idzaa shallaa
 • Ara-aita in kaana ‘alal hudaa
 • Au amara bittaqwaa
 • Ara-aita in kadz-dzaba watawallaa
 • Alam ya’lam bi-annallaha yaraa
 • Kalaa la-il lam yantahi lanasfa’an binnaashiyat
 • Naashiyatin kaadzibatin khaathi-atin
 • Falyad’u naadiyah
 • Sanad’uzzabaaniyata
 • Kallaa laa tuthi’hu waasjud wa-aqtarib

23 Surat Pendek Juz 30 : Al Insyirah

 • A lam nasyraḥ laka ṣhadrak
 • Aa waḍha’nā ‘anka wizrak
 • Alladżī angqaḍa ẓahrak
 • Wa rafa’nā laka dżikrak
 • Fa inna ma’al-‘usri yusrā
 • Inna ma’al-‘usri yusrā
 • Fa idżā faraghta fanṣhab
 • Wa ilā rabbika farghab

24. Surat Pendek Juz 30 : Ad Dhuha

surat surat pendek

Sumber surat surat pendek alquran dan kumpulan surat pendek : safinah-online.com

 • Waḍ-ḍuḥā
 • Wal-laili iżā sajā
 • Mā wadda’aka rabbuka wa mā qalā
 • Wa lal-ākhiratu khairul laka minal-ụlā
 • Wa lasaufa yu’ṭīka rabbuka fa tarḍā
 • A lam yajidka yatīman fa āwā
 • Wa wajadaka ḍāllan fa hadā
 • Wa wajadaka ‘ā`ilan fa agnā
 • Fa ammal-yatīma fa lā taq-har
 • Wa ammas-sā`ila fa lā tan-har
 • Wa ammā bini’mati rabbika fa ḥaddiṡ

25. Surat Pendek Juz 30 : Asy Syams

 • Wasy-syamsi wa ḍuḥāhā
 • Wal-qamari iżā talāhā
 • Wan-nahāri iżā jallāhā
 • Wal-laili iżā yagsyāhā
 • Was-samā’i wa mā banāhā
 • Wal-arḍi wa mā ṭaḥāhā
 • Wa nafsiw wa mā sawwāhā
 • Fa alhamahā fujūrahā wa taqwāhā
 • Qad aflaḥa man zakkāhā
 • Wa qad khāba man dassāhā
 • Każżabat ṡamūdu biṭagwāhā
 • Iżimba‘aṡa asyqāhā
 • Fa qāla lahum rasūlullāhi nāqatallāhi wa suqyāhā.
 • Fa każżabūhu fa ‘aqarūhā fa damdama ‘alaihim rabbuhum biżambihim fa sawwāhā
 • Wa lā yakhāfu ‘uqbāhā

26. Surat Pendek Juz 30 : Al-Balad

 • Laaa uqsimu bihaazal balad
 • Wa anta hillum bihaazal balad
 • Wa waalidinw wa maa walad
 • Laqad khalaqnal insaana fii kabad
 • Ayahsabu al-lai yaqdira ‘alaihi ahad
 • Yaquulu ahlaktu maalal lubadaa
 • Ayahsabu al lam yarahuuu ahad
 • Alam naj’al lahuu ‘aynayn
 • Wa lisaananw wa shafatayn
 • Wa hadaynaahun najdayn
  Falaq tahamal-‘aqabah
 • Wa maaa adraaka mal’aqabah
 • Fakku raqabah
 • Aw it’aamun fii yawmin zii masghabah
 • Yatiiman zaa maqrabah
 • Aw miskiinan zaa matrabah
 • Summa kaana minal laziina aamanuu wa tawaasaw bissabri wa tawaasaw bilmarhamah
 • Ulaaa’ika As-haabul maimanah
 • Wallaziina kafaruu bi aayaatinaa hum as-haabul Mash’amah
 • Alaihim naarum mu’sadah

 

FAQ : Surat Surat Pendek Alquran dan Juz Amma 

Kumpulan surat pendek juz 30 apa saja?Ada 26 surat pendek dalam artikel ini. Beberapanya adalah Al-fatihah, An-nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab, An-Nasr, Al- Kafirun, Al-Kautsar

Surat pendek juz 30 apa yg paling pendek?

Al Kautsar adalah surat terpendek dalam Al-Qur’an. Surah yang diturunkan di Mekkah ini hanya terdiri dari 3 ayat.

Surat apa saja yang terdiri dari 5 ayat?

Salah satunya adalah Surat Al-Falaq yang terdiri dari lima ayat pendek yang bila dibaca memiliki banyak manfaat.

 

***

Itulah kumpulan surat surat pendek yang bisa kamu amalkan sehari-sehari.

Semoga informasi surat surat pendek alquran dan kumpulan surat pendek bisa bermanfaat, Property People.

Jangan lewatkan berbagai artikel menarik di Berita.99.co.

Kamu juga bisa melihat informasi terbaru lainnya lewat Google News Berita 99.co Indonesia.

Tak lupa, kunjungi www.99.co/id dan Rumah123.com untuk menemukan pilihan rumah terbaik.

Cek hunian favoritmu dari sekarang seperti Botania Lake Residence di Depok.
Ilham Budhiman

Lulusan Sastra Daerah Unpad yang pernah berkarier sebagai wartawan sejak 2017 dengan fokus liputan properti, infrastruktur, hukum, logistik, dan transportasi. Saat ini, fokus sebagai penulis artikel di 99 Group.

Related Posts